Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang năm học 2021-2022